Digi-osaamisen ja – vaatimusten tutkimisesta eToimintajärjestelmän avulla sosiaali- ja terveysalalla

Olkoon tämänkertainen blogikirjoitukseni henkilökohtainen narratiivi käsityksistäni toimintajärjestelmästä ja sen hyödyntämisestä digitaalisten välineiden ja järjestelmien käyttöönotossa.

Olen käyttänyt Engeströmin (1995) kehittämää toimintajärjestelmämallia aikaisemmin tehdessäni kuntoutustyötä ja viime aikoina erilaisissa työyhteisöjen kehittämisprojekteissa. Ymmärrykseni on, että toimintajärjestelmä on muokattavissa erilaisiin tarkoituksiin ja perusteluihin eri tilanteissa. Toimintajärjestelmän kuvausta voidaan käyttää hyvin silloin, kun halutaan tutkia työtä ja sen eri osatekijöitä organisaation kehittämistehtävissä.

 

Kuva 1. Toimintajärjestelmä Engeströmin mukaan (1995)

Viimeisimmän havaintoni toiminnan teorian ja käytännön yhteenliittymästä piirtänyt kuvaan 2. Toimintajärjestelmän osatekijät ovat saaneet e -liitteen, jolla tarkoitan digitaalisaatiota / sähköisiä palveluita tms.  Esimerkiksi eTyöntekijä kohdassa voidaan pohtia, millaisia digitaalisia valmiuksia työntekijällä on henkilökohtaisen kiinnostuksen ja motivaation pohjalta.  eTulos voi puolestaan tarkoittaa, millä tavoin työstä voidaan kerätä arviointi- ja seurantatietoa esimerkiksi asiakastyössä?

 

Kuva 2. Digitaalisuus toimintajärjestelmän eri osatekijöissä, eToimintajärjestelmä.

Hankkeessamme kehitetään sosiaali- ja terveysalan henkilöstön valmiuksia ja osaamista digitaalisten palveluiden sekä sovellusten käyttäjänä. Toimintajärjestelmän tarkastelu antaa selkeän näkökulman tutkia omaa työtä ja avaa keskustelua työyhteisössä. Mitkä asiat työssäni vaikuttavat digitalisaation haltuunottoon, mitä tarvitsen lisää, mitä minun tulee huomioida tai mitä meidän yhdessä tulee huomioida? Miten digitalisaatio vaikuttaa työn kohteeseen ja tuloksiin jossa sote -alalla ovat potilaat ja asiakkaat, uudistuvat maakunnat ja koko sosiaali- ja terveydenhuolto? Tärkeimpiä kysymyksiä lienee, miten huomioimme työssämme potilaan /  asiakkaan tarpeet ja osaamisen palveluiden sähköistyessä?

Tällaisen eToimintajärjestelmän avulla voidaan konkreettisesti kuvata ja arvioida työn digitaalisuuteen liittyvät tarpeet. Kehittämiskohteeksi saattaa nousta työssä käytettävien digitaalisten sovellusten täydennyskoulutuksen lisääminen ammattitaidon vahvistamiseksi (eVälineet). Arviointi saattaa havaita ongelmia tietojärjestelmien turvaamisessa (eSäännöt). Toimintajärjestelmän avulla saamme myös kuvan siitä, ketkä toimivat yhteistyössä – tai kenen pitäisi toimia yhteistyössä sähköisiä palveluita suunniteltaessa. Se voi avata myös tarkastelun sähköisiin palveluihin liittyvästä työjaosta esimerkiksi yksikön sisällä.

Engeström on osunut mielestäni parhaiten asian ytimeen kertomalla, että kehittävä työntutkimus (johon toimintajärjestelmä kuuluu), on muutosstrategia, joka yhdistää tutkimuksen, käytännön kehittämistyön ja koulutuksen. Se on osallistava lähestymistapa, jossa työntekijät analysoivat ja muuttavat omaa työtään. Hankkeessamme toivon tämän muutosstrategian ja vuorovaikutuksen olevan erityisen vahvaa eri sosiaali- ja terveysalan johdon, työntekijöiden ja IT -henkilöstön välillä ja erityisen vahvaa asiakkaiden / potilaiden kanssa toimittaessa.

 

Marja-Liisa Laitinen

projektipäällikkö

DigiSote-hanke

 

Lähteet

Engeström, Y. 1995. Kehittävä työntutkimus. Perusteita, tuloksia ja haasteita. hallinnon kehittämiskeskus. Helsinki. Painatuskeskus.

bursa escort